ประกาศ สอ.7-300/2561 เรื่อง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก

ประกาศ สอ.7-300/2561 เรื่อง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก

สอ.7-300/2561

วันที่  14   พฤศจิกายน   2561

 

เรื่อง        ขอยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก

เรียน        ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่แนบมาด้วย  :  หนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก

               เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ  มิตซูบิชิ  (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการปิดบัญชีประจำปี  2561  ซึ่งต้องมีการสอบทานความถูกต้องของหนี้สิน ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากของสมาชิกดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

               ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอให้ท่านส่งเอกสารให้กับสมาชิกตามรายชื่อที่ได้แนบมานี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลสมาชิก ณ วันที่  31   ตุลาคม   2561 และลงลายมือชื่อสมาชิก แล้วส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ภายในวันที่   7   ธันวาคม   2561

 

            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                 ..................................................

                                                                   (นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)

                                                                                   ผู้จัดการ

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading