ประกาศ ที่ สอ.7-023/2562 เรื่อง เลื่อนวันสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-023/2562 เรื่อง เลื่อนวันสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

เลขที่ สอ.7-023/2562

ประกาศ

 เรื่อง เลื่อนวันสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

……………………………………………………………………………………………………………        

               ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด ได้มีการประกาศ เรื่อง การสรร กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562  รายละเอียดตามประกาศ เลขที่ สอ.7-006/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น

              สหกรณ์ฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เนื่องจากสาเหตุคือ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้กำหนดตรงกับวันที่มีการเลือกตั้ง สส. นอกเขต กกต.จังหวัดไม่สามารถให้ยืมเครื่องลงคะแนนอิเลคทอนิคส์ได้ แต่สหกรณ์ฯจะต้องมีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 โดยการยืมเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิคส์ จาก กกต.จังหวัด  

              ดังนั้น สหกรณ์ฯจึงขอเลื่อนจากเดิมกำหนดประชุมใหญ่คือวันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2562  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ใหม่เป็นวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

                                                                                 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม  2562

 

 

(นายสมชาย  ไชยมาตย์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading